2 marca 2017

Własny rynek

31.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2. marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r. nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

32.Ceny towarów oferowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

33.Zdjęcia produktów są własnością Spółdzielni. Kopiowanie zdjęć jest zabronione.

34.Przedstawione na stronie internetowej produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. Powyższe błędy nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec Spółdzielni.

35.Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby informacje o produktach prezentowane na stronie były jak najbardziej zgodne z rzeczywistymi.

36.Spółdzielnia nie gwarantuje Użytkownikowi, że korzystanie ze Sklepu będzie spełniało jego wymagania oraz, że Użytkownik będzie mógł korzystać z Serwisu w sposób nieprzerwany i wolny od błędów.

37.Spółdzielnia jest organizatorem Partnerskiego Programu Lojalnościowo – Promocyjnego zwanego dalej Programem.

38.Do Programu mogą przystąpić:

  • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby prawne

39.Osoba przystępująca do Programu stają się Partnerem.

40. Partnerowi, który nie podpisał umowy o współpracy ze Spółdzielnią przysługuje z tytułu zakupów dokonywanych wraz ze znajomymi rabat obliczany na podstawie algorytmu, którego opis dostępny jest pod adresem http://www.wspolnysklep.pl/algorytm.

41.Umowę o współpracy ze Spółdzielnią może podpisać każdy kto prowadzi działalność gospodarczą lub reprezentuje osobę prawną i działa w jej imieniu.

42.Partnerowi, który nie podpisał umowy o współpracy ze Spółdzielnią przysługuje z tytułu dokonywanych zakupów oraz działań promocyjnych rabat obliczany na podstawie algorytmu, którego opis dostępny jest pod adresem http://www.wspolnysklep.pl/algorytm.

43.Rabat / premia przysługuje Partnerowi tylko w przypadku kiedy w okresie rozliczeniowym dla którego jest obliczana dokonał on zakupów na łączną wartość nie mniejszą niż minimalna kwota miesięcznych zakupów ustalana przez Spółdzielnię i dostępna pod adresem http://www.wspolnysklep.pl/wspolczynniki. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy łączna wartość zakupów została obniżona wskutek zaistnienia sytuacji niezależnej od obu stron (np. brak produktów u dostawcy).

44.Okres rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

45.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmian współczynników, na podstawie których obliczany jest rabat / premia, w trybie zmian publikowanych w niniejszym Regulaminie.

46.Warunkiem otrzymywania korzyści z Programu jest dokonywanie w każdym miesiącu zakupów na kwotę minimalną ustalaną przez Spółdzielnię.

47.Wysokość przysługującego rabatu / premii Partner może weryfikować poprzez panel Partnera.

48.Obliczenie należnych rabatów / premii następuje do 7. dnia roboczego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, którego dotyczą. O wysokości przysługującego rabatu / premii Partner zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz na stronie.

49.Rabat / premia za dokonane zakupy naliczana jest w okresie rozliczeniowym, w którym na konto Sklepu wpłynęła cała należność za zamówienie.

50.Rabat przysługuje na zakupy dokonane w miesiącu następującym bezpośrednio po okresie rozliczeniowym za który został naliczony.

51.Wypłata premii dla Partnerów z tytułu podpisanej umowy dokonywana jest na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT doręczonej Spółdzielni. Wystawiona faktura powinna opiewać na wartość wynikającą z rozliczenia, która stanowi kwotę brutto. Termin płatności wynosi 14 dni.

52.W przypadku kiedy Partner nie dokona zakupów w danym okresie rozliczeniowym rabat za następne dokonane zakupy przepada na rzecz Spółdzielni.

53.W przypadku kiedy Partner nie dokona zakupów w dwóch okresach rozliczeniowych w ciągu 12 miesięcy Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z tym Partnerem.

54.Partner zobowiązuje się starannego sprawdzania swojego rozliczenia. Zastrzeżenia odnoszące się do rozliczeń powinny być zgłaszane w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty zamieszczenia go na stronie. Jeżeli zastrzeżenie nie zostanie zgłoszone w podanym terminie rozliczenie uważa się za ostateczne. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni roboczych przez Spółdzielnię.

55.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, zmiany będą ogłaszane na stronie Sklepu. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie następuje zawieszenie realizacji Programu względem Partnera.

56.Osoba składająca zamówienie oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.