Historia komunistycznej bezpieki SB

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #1153
  stanislaww
  Guest

  Po dłuższej przerwie publikuję tekst dotyczący historii SB. Jest on oparty również na moich badaniach dotyczących SB. Sprawami Służby Bezpieczenstwa interesuję sie od lat. Wszak wielu z jej funkcjonariuszy, jak również jej agentura nadal odgrywa decydującą rolę w III RP:

  Służba Bezpieczeństwa MSW (SB) – aparat przekształconego UBP, podległy strukturom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, działający w PRL w latach 1956–1990, powołany m.in. do utrwalania władzy komunistycznej oraz zapewniania porządku publicznego wewnątrz kraju. W końcowej fazie swojego istnienia, w sierpniu 1989 SB zatrudniała 24 300 funkcjonariuszy, którzy kontrolowali 90 000 tajnych współpracowników. [1]

  Początki nowego resortu

  W wyniku jednej z największych afer w tajnych służbach PRL, sprawy Józefa Światły, który uciekając na zachód ujawnił przestępcze metody działalności stalinowskiej bezpieki, władze komunistyczne zmuszone zostały do likwidacji Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego (KdsBP) jako niezależnej administracji i przyłączenie go do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW). W 1956 władze PRL zorganizowały nową strukturę zajmującą się bezpieczeństwem polityczno-publicznym w kraju.
  Powołana ustawą Sejmu w listopadzie 1956, Służba Bezpieczeństwa (występująca pod skrótem SB), podlegała pod strukturę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW), utworzonego w 1954.

  Zmiany personalne

  Tak jak podczas reorganizacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego czy Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego następowało zwężenie kadry personalnej – i tym razem ponownie aż o 40 % zmniejszono liczbę funkcjonariuszy, do dziewięciu tysięcy, usunięto z sieci 60 % tajnych informatorów, zlikwidowano ostatecznie Referaty Ochrony w fabrykach, zamknięto ponad połowę rozpracowań operacyjnych. Dzięki negocjacjom ze Związkiem Radzieckim, znacznie zredukowano w kraju ilość personelu KGB i GRU. Dokonano też kolejnych zmian personalnych, usuwając większość wysokich rangą funkcjonariuszy, którzy do tej pory stanowili 90 procent kierownictwa w MBP, KdsBP, jak i w GZI WP . To pozwoliło otworzyć drogę awansu młodej kadrze. W latach 1956-1958 nastąpiło poważne odchudzenie organizacyjne aparatu represji PRL.

  Zadania

  Zadania Służby Bezpieczeństwa praktycznie nie różniły się niczym od jej poprzedników (MBP lub KdsBP), polegały one przede wszystkim na ochronie systemu komunistycznego wewnątrz kraju (i nie tylko) poprzez kontrolowanie i przenikanie do wszystkich struktur życia społecznego w Polsce, a następnie za granicą (SB dokonała m.in. głębokiej penetracji Polonii amerykańskiej, kanadyjskiej oraz brytyjskiej). Służba Bezpieczeństwa brała udział w zwalczaniu opozycji, w represjach wobec uczestników demonstracji i strajków. Odegrała główną rolę obok Milicji Obywatelskiej, ZOMO, ORMO oraz wojska w tłumieniu demonstracji w czasie wydarzeń wydarzeń marca 1968, grudnia 1970 na Wybrzeżu, oraz w Radomiu i Ursusie w czasie wypadków czerwcowych 1976. Służba Bezpieczeństwa poświęciła bardzo dużo środków operacyjnych na inwigilowanie duchowieństwa, niezależnych środowisk intelektualnych, oraz mniejszości narodowych w kraju.

  Stan wojenny

  Po wybuchu nowej fali strajków w Polsce na początku lat 80. i wreszcie wprowadzeniu stanu wojennego przez władze komunistyczne w grudniu 1981, Służba Bezpieczeństwa przystąpiła do likwidacji wcześniej spenetrowanych za pomocą agentury SB środowisk kierowniczych Solidarności. W nocy z 12 grudnia na 13 grudnia 1981 wiele osób zostało aresztowanych przez SB, przewiezionych do więzień, lub do tzw. ośrodków odosobnienia (zakładów internowania). SB inwigilowała obozy dla internowanych, umieszczając w tych ośrodkach swoich tajnych współpracowników. Służba Bezpieczeństwa brała udział obok wojska, MO, ZOMO, ORMO w pacyfikacji kopalni Wujek, w czasie której zginęło 9 górników, i w innych działaniach tego typu, w tym w hucie im. Lenina w Krakowie, stoczniach Gdańskiej i Szczecińskiej, Hucie Warszawa, ZM Ursus, WSK "Świdnik", kopalniach "Manifest Lipcowy", "Borynia" i "Staszic". Podczas stanu wojennego za pomocą aparatu represji, m.in. 'Służby Bezpieczeństwa, internowanych zostało ok. 10 tys. osób.

  Szefowie Służby Bezpieczeństwa w randze wiceministrów MSW

  gen. dyw. Bogusław Stachura od od 8 czerwca 1969 do 25 listopada 1981
  gen. dyw. Władysław Ciastoń od 25 listopada 1981 do 19 grudnia 1986
  gen. dyw. Henryk Dankowski od 20 grudnia 1986 do 31 października 1989
  płk Jerzy Karpacz od 3 listopada 1989 do 11 maja 1990

  Struktura Służby Bezpieczeństwa

  pion I (wywiad)
  pion II (kontrwywiad)
  pion III (nadbudowa tj. w rozumieniu marksistowskim sfera niematerialna; początkowo również baza)
  pion IIIA, później V (baza – środki produkcji, siła robocza, tzn. przemysł)
  adekwatnie do potrzeby i podobnie jak w wypadku pionu IIIA oraz jego pokrewnych, rozrostu opozycji, tworzono w niektórych jednostkach:
  III-1 (uczelnie)
  III-2 (artyści, intelektualiści, dziennikarze)
  IIIA-1, później V-1 (centralne ogniwa opozycji)
  V-2 (z uwagi na zagęszczenie przemysłu)
  pion IV (związki wyznaniowe)
  pion VI (rolnictwo)- wcześniej kompetencje te realizowały kolejno III, IIIA i IV
  pion "A" (szyfrów)
  pion "B" (obserwacji)
  pion "C" (ewidencja i archiwa operacyjne)
  pion "T" (techniki operacyjnej)
  pion "W" (perlustracji korespondencji)
  pion RKW (radiokontrwywiadu)
  pion Śledczy
  pion Paszportów
  pion Studiów

  W ostatnich miesiącach funkcjonowania SB przeprowadzono reformę strukturalną, nazywając przy tym niektóre piony bardziej "wprost", np. pion I Wywiadem, II Kontrwywiadem, III Ochroną Konstytucyjnego Porządku Państwa. Część komórek połączono – np. piony V i VI zostały pionem Ochrony Gospodarki, pion IV i Studiów zostały pionem Studiów i Analiz, "W" – włączono do kontrwywiadu. Zmiany te, choć nietrwałe, warte są osobnej analizy.

  Zmiana PRL w III RP i ostatnie lata działalności SB

  W ostatniej dekadzie istnienia PRL działalność Służby Bezpieczeństwa polegała na penetrowaniu opozycji, m.in. Solidarności, na niespotykaną do tej pory skalę. Rozpoczęto tzw. grę operacyjną z Solidarnością, prowadzoną przez długie lata.
  Wybuchały skandale, w których głównymi bohaterami byli wyżsi funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa (i nie tylko), takie jak Afera "Zalew", i Afera "Żelazo", przyczynienie się do śmierci Grzegorza Przemyka w 1983, zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki w 1984. Jedną z najsłabiej zinfiltrowanych przez SB organizacji opozycyjnych i jednocześnie strukturą, przeciwko której SB prowadziła najbardziej aktywne działania po stanie wojennym, była Solidarność Walcząca. SW najprawdopodobniej jako jedyna organizacja niezależna lat osiemdziesiątych dysponowała zorganizowaną strukturą kontrwywiadu, dzięki której kierownictwo organizacji oparło się infiltracji agenturom SB. Działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze przeciwko SB były prowadzone głównie w oparciu o wywiad elektroniczny (stały nasłuch radiowy służb operacyjnych SB) oraz w mniejszym stopniu dzięki pozyskiwaniu informacji od pracowników SB. Fundamentem rozpoznania radiowego SW było złamanie szyfrów "fosy" – specjalnego języka kodowego, jaki używali w czasie prowadzenia korespondencji radiowej pracownicy wydziału obserwacyjnego "B".
  Represje na społeczeństwie, jakich dopuścili się funkcjonariusze SB wyższego i niższego szczebla w latach 1956-1990, zostały dokładnie udokumentowane w kartotekach Służby Bezpieczeństwa. W latach 1989-1991, na polecenie ówczesnego szefa MSW gen. Czesława Kiszczaka za wiedzą szefa SB gen. Henryka Dankowskiego, rozpoczęto niszczenie akt osobowych, kart, zbiorów operacyjnych itp. Od sierpnia 1989 do czerwca 1992 zniszczono ok. 646 000 materiałów ogólnoinformacyjnych z inwentarza MSW. Spalona miała być kartoteka czynnych i wyeliminowanych osobowych źródeł informacji SB MSW; udało się uratować ok. 50% jej dawnych zasobów. Po rozwiązaniu Służby Bezpieczeństwa w maju 1990 i utworzeniu Urzędu Ochrony Państwa, niszczenie materiałów poprzednika (SB) nadal trwało, w niektórych przypadkach aż do 1993.
  Również dopiero w lutym 1990 zakończone oficjalnie (na podstawie pisma zastępcy Dyrektora Departamentu Studiów i Analiz MSW płk. Adama Malika) zostały działania w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania "Ośmiornica", skierowane przeciwko Solidarności Walczącej. Rozpracowanie operacyjne partii politycznych kontynuowane było przez funkcjonariuszy SB w ramach ich zadań realizowanych już jako funkcjonariuszy UOP w latach 90. (tzw. inwigilacja prawicy).
  Powołana przez sejm kontraktowy w 1989 Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności MSW ustaliła związek funkcjonariuszy MSW z 88 wypadkami śmierci działaczy opozycji w stanie wojennym.

  Archiwa SB

  Dokumentacja Służby Bezpieczeństwa była grupowana w archiwach wg następujących kryteriów:

  I – osobowe źródła informacji i kandydaci na osobowe źródła informacji
  II – sprawy operacyjne
  III – postępowania przygotowawcze
  IV – sprawy obiektowe
  V – akta osobowe funkcjonariuszy SB
  VI – akta osobowe funkcjonariuszy MO
  VII – akta osobowe cywilnych pracowników resortu spraw wewnętrznych
  X – charakterystyki (opracowania faktograficzne, analityczne, dotyczące grup i organizacji opozycyjnych)

  Bibliografia:

  Henryk Piecuch, Brudne Gry: Ostatnie Akcje Służb Specjalnych (Tajna Historia Polski), Agencja Wydawnicza CB, Warszawa 1998
  Opcja na Prawo – Kulisy Kontrwywiadu Solidarności Walczącej, Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2006
  Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, IPN Warszawa 2005-2006
  tom I, 1944-1956
  tom II, 1956-1975

  Przypisy
  1. Paweł Piotrowski – Przemiany w MSW w latach 1989–1990 w: Biuletyn IPN 2004 nr 4

  Szefowie Służby Bezpieczeństwa (indeks nazwisk):
  A
  Kazimierz Aleksanderek
  Antoni Alster
  Jerzy Andrzejewski (generał MO)
  Leon Andrzejewski
  Stefan Antosiewicz
  B
  Aleksander Banulewicz
  Zygmunt Baranowski
  Stanisław Bielecki (pułkownik)
  Zdzisław Biernaczyk
  Leonard Biełozierski
  Wiktor Biełych
  Henryk Bosak
  Jerzy Bronisławski
  Edmund Buła
  Czesław Błażejewski
  C
  Eugeniusz Chimczak
  Henryk Chmielewski (funkcjonariusz UB)
  Waldemar Chmielewski
  Józef Chomętowski
  Michał Chęciński
  Władysław Ciastoń
  Zdzisław Ciesiołkiewicz
  Marian Cimoszewicz
  Józef Czaplicki
  Andrzej Czechowicz
  Gromosław Czempiński
  Lucjan Czubiński
  D
  Henryk Dankowski
  Andrzej Derlatka
  Tadeusz Diatłowicki
  Ryszard Dobieszak
  Henryk Dodin
  Eugeniusz Dowkan
  Michał Drzewiecki
  Teodor Duda
  Marek Dukaczewski
  Hipolit Duljasz
  Feliks Dwojak
  Józef Dziemidok
  F
  Stanisław Filipiak
  Marek Fink
  Stanisław Flato
  Jerzy Fonkowicz
  G
  Michał Goleniewski
  Faustyn Grzybowski
  Czesław Gęborski
  Kazimierz Głowacki (wojskowy)
  H
  Juliusz Hibner
  Hipolit Starszak
  H cd.
  Adam Hodysz
  Adam Humer
  J
  Marian Janicki (generał)
  Bonifacy Jedynak
  Tadeusz Jedynak (generał)
  Józef Jurkowski
  K
  Markus Kac
  Czesław Kiszczak
  Władysław Kochan
  Janusz Kochański
  Aleksander Kokoszyn
  Wacław Komar
  Julian Konar
  Grzegorz Korczyński
  Adam Kornecki
  Marceli Kot
  Stanisław Kowalczyk (generał)
  Wiesław Kołodziejski
  Tadeusz Krawczuk
  Kazimierz Krawczyk
  Mikołaj Krupski
  Daniel Kubajewski
  Teodor Kufel
  Bronisław Kuriata
  Roman Kurnik
  Stanisław Kłys
  L
  Jan Lesiak (pułkownik)
  Witold Leder
  Wiktor Leszkowicz
  Amelia Leśniewska
  M
  Krzysztof Majchrowski
  Konstanty Malejczyk
  Ryszard Matejewski
  Kazimierz Michalski
  Teodor Mikuś
  Mirosław Milewski (generał)
  Mieczysław Moczar
  Stanisław Morawski
  Salomon Morel
  Marian Mozgawa
  Władysław Mróz
  N
  Eligiusz Naszkowski
  Ryszard Nazarewicz
  O
  Zygmunt Okręt
  Jan Onacik
  P
  Zbigniew Paszkowski
  Sławomir Petelicki
  Henryk Piasecki
  Adam Pietruszka
  Tadeusz Pietrzak
  P cd.
  Grzegorz Piotrowski (oficer SB)
  Stanisław Pizło
  Henryk Piętek
  Edward Poradko
  Władysław Pożoga
  Jan Ptasiński
  Antoni Punda
  Leszek Pękala
  Zenon Płatek
  R
  Stanisław Radkiewicz
  Roman Romkowski
  Władysław Rutka
  S
  Józef Sasin
  Witold Sienkiewicz (działacz PRL)
  Zbigniew Sikora
  Zdzisław Skorża
  Antoni Skulbaszewski
  Henryk Sokolak
  Aleksander Sordyl
  Konrad Straszewski
  Jan Stępień (wojewoda słupski)
  Stanisław Supruniuk
  Tadeusz Szczygieł
  Franciszek Szlachcic
  Jan Szostak
  Stanisław Szot
  Ryszard Szuster (generał MO)
  Bronisław Szymański
  Henryk Słabczyk
  T
  Czesław Tanan
  Włodzimierz Tatarek
  Bronisław Trochimowicz
  Zenon Trzciński
  Stefan Turlej
  W
  Czesław Wawrzyniak
  Józef Wekselberg
  Henryk Wendrowski
  Jarosław Wernikowski
  Marceli Wieczorek
  Witold Wieczorek
  Karol Więckowski
  Helena Wolińska
  Dmitrij Wozniesienski
  Z
  Jan Zabawski
  Włodzimierz Zabawski
  Marian Zacharski
  Stanisław Zaczkowski
  Ł
  Grzegorz Łanin
  Ś
  Józef Światło
  Konrad Świetlik

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.